Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dotyczące kontroli artykułów sprowadzanych z zagranicy

OGŁOSZENIE DLA IMPORTERÓW

 ZGŁOSZENIE KONTROLI
Kontrolę jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy przeprowadza się po uprzednim wypełnieniu i złożeniu przez dysponenta tych artykułów Zgłoszenia do kontroli jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy, zwanego dalej zgłoszeniem. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych: WIJHARS w Opolu, lub Głównego Inspektoratu JHARS.
Zgłoszenie może być dokonane przez importera: osobiście w sekretariacie Inspektoratu, pocztą, faksem: 77 454-31-18 oraz pocztą elektroniczną: .

Zgłoszeniu do w/w kontroli podlegają wyłącznie artykuły rolno - spożywcze wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich nominalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.

UWAGI ORGANIZACYJNE
1. Importer artykułu rolno-spożywczego obowiązany jest dostarczyć oryginał zgłoszenia do wojewódzkiego inspektoratu JHRS lub przekazać inspektorowi w trakcie kontroli.
2. Aby zapewnić właściwą organizację przebiegu kontroli oraz uniknąć przestojów:
- prosimy o dokonywanie w/w zgłoszeń z wyprzedzeniem, co najmniej na 48 godzin przed proponowaną datą kontroli.
- drogą elektroniczną wraz ze zgłoszeniem przekazać wszelkie dokumenty towarzyszące importowanej partii (oraz ich tłumaczenia w języku polskim), w tym: certyfikaty, świadectwa jakości, wyniki badań, wzory etykiet, inne dokumenty towarzyszące przesyłce oraz stosowne oświadczenia i upoważnienia, o których mowa niżej.
3. W przypadku, kiedy zgłoszony do kontroli artykuł rolno - spożywczy nie będzie wprowadzany do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej należy złożyć stosowne oświadczenie i dołączyć do zgłoszenia.
4. W przypadku, kiedy osoba wyznaczona do uczestnictwa w kontroli nie jest wymieniona w KRS lub CEiDG, jako uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy należy sporządzić odpowiednie upoważnienie i dołączyć do przedmiotowego zgłoszenia.

DOSTOSOWANIE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ UMOŻLIWI ODPOWIEDNIE ZAPLANOWANIE I SPRAWNE PRZEPROWADZENIE KONTROLI.

 


 

PRZEPISY REGULUJĄCE PROWADZENIE KONTROLI W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych. Rozporządzenie MRiRW z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno - spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich nominalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej.