Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakres działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

ZADANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej.
 2. Opracowywanie projektów preliminarzy dochodów i wydatków oraz zakupów inwestycyjnych.
 3. Sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych oraz analiz z działalności budżetowo-gospodarczej.
 4. Prowadzenie spraw rachunkowo-kasowych, operacji bankowych i księgowości.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników.
 6. Rozliczanie delegacji służbowych pracowników.
 7. Prowadzenie spraw związanych z transportem oraz obsługą sekretariatu i archiwum.
 8. Gospodarowanie finansowymi środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji Wojewódzkiego Inspektoratu.
 9. Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi i zaopatrzeniem materiałowo-technicznym.
 10. Przygotowanie techniczne narad i szkoleń.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu struktur organizacyjnych inspektoratu.
 12. Prowadzenie spraw osobowych, socjalno-bytowych i BHP pracowników.
 13. Prowadzenie zagadnień obronnych oraz kancelarii ogólnej.
 14. Opiniowanie i przygotowywanie zgodnie z zasadami techniki prawotwórczej projektów zarządzeń, wytycznych, umów i innych aktów prawnych opracowywanych w Wojewódzkim Inspektoracie - obsługa prawna.
 15. Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, porządku i dyscypliny pracy.
 16. Prowadzenie spraw szkolenia zawodowego pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej próbek artykułów rolno-spożywczych i ich wyników.
 18. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
 19. Przyjmowanie wniosków kandydatów na rzeczoznawców, prowadzenie rejestru rzeczoznawców, współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie szkoleń kandydatów na rzeczoznawców i przeprowadzania egzaminów państwowych, wydawanie decyzji administracyjnych dla rzeczoznawców, sporządzanie dokumentacji związanej z ich działalnością,
 20. Prowadzenie kontroli "ex-post" na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549),
 21. Nadzór i obsługa systemów informatycznych,
 22. Ewidencjonowanie i udostępnianie pracownikom aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb postępowania Inspekcji,
 23. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.