Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania Wydziału Nadzoru

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU NADZORU

  1. Prowadzenie ewidencji podmiotów gospodarczych w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  2. Przyjmowanie wniosków kandydatów na rzeczoznawców, prowadzenie rejestru rzeczoznawców, współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie szkoleń kandydatów na rzeczoznawców i przeprowadzania egzaminów państwowych, wydawanie decyzji administracyjnych dla rzeczoznawców, sporządzanie dokumentacji związanej z ich działalnością,
  3. Prowadzenie innych szkoleń w zakresie objętym przepisami ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
  4. Prowadzenie kontroli "ex-post" na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549),
  5. Nadzór i obsługa systemów informatycznych,
  6. Pozyskiwanie danych i opracowywanie materiałów informacyjno-analitycznych dotyczących rynków rolnych, produktów rolnych oraz środków do produkcji rolnej,
  7. Ewidencjonowanie i udostępnianie pracownikom aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz innych dokumentów regulujących zasady i tryb postępowania Inspekcji,
  8. Wykonywanie innych prac zlecanych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego Zastępcę.