Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i wnioski

SKARGI, WNIOSKI I SPRAWY DOTYCZĄCE USTAWOWYCH ZADAŃ IJHARS

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Opolskiego Wojewódzkiego  Inspektora JHARS

Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu zwany dalej Wojewódzkim Inspektorem rozpatruje skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez organ  i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu.

Rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora JHARS zajmuje się Wydział Kontroli.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego- Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Wojewódzkiego Inspektora

Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organ i pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

WNIOSKIEM jest między innymi informacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.

Jak składać skargi i wnioski?

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

- na adres:

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Wrocławska 170,  45-835 Opole

bądź

- bezpośrednio

- pocztą elektroniczną na adres wiopole@ijhars.gov.pl

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą   /43l1c2aobi/SkrytkaESP

- faksem pod nr +48 77 4543118

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z upoważnionym pracownikiem WIJHARS w Opolu.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIJHARS odbywają się:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu, tj. 7.30-15.30,
  • oraz dodatkowo w poniedziałki w ramach dyżuru do godz. 16.30. (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w kolejnym dniu roboczym).

Wojewódzki Inspektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach od 8.00 do 9.00.

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym). Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

WIJHARS nie udziela odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Jakie dane powinien zawierać wniosek dotyczący niewłaściwej jakości handlowej?

W przypadku wniosku dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać: nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń, numer partii produkcyjnej, nazwę i adres produ-centa/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA!

Do wniosku nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu (w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli, w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Zasady doręczania odpowiedzi na skargę lub wniosek

Doręczenie na adres pocztowy (art 39. k.p.a )

Skargi i wnioski doręczane są na adres pocztowy za potwierdzeniem odbioru.

Doręczenie drogą elektroniczną (art. 391§ 1. k.p.a.)

Doręczenie odpowiedzi na skargę lub wniosek może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej;

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

UWAGA

W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego.

Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.

Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/

W przypadku wątpliwości dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków przez Wojewódzkiego Inspektora prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Wydziału Kontroli, nr tel. +48 77 4543118.