Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2019-11-20.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-11-20.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Niektóre formularze edytowalne przygotowane w formacie rtf, docx, doc, xls, xlsx , zostały przygotowana przez jednostkę nadrzędną w okresie przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Deklarujemy, że stopniowo formularze te będą dostosowywane do wymogów dostępności cyfrowej.
  • Część dostępnych do pobrania plików pdf utworzona została bez zachowania zasad dostępności cyfrowej. Deklarujemy stopniowe dostosowywanie plików pdf do wymogów dostępności cyfrowej.
  • Mapa na stronie głównej jest wyłączona z dostępności - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-24.

Data aktualizacji oświadczenia: 2022-03-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Norbert Rzepczyk, n.rzepczyk@wijhars.opole.pl;. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4543118. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-835 Opole, Wrocławska 170
Tel.: 77 4543118 lub 77 4539897
Faks: 77 4543118
E-mail:
Strona internetowa: bip.wijhars.opole.pl

Dostępność architektoniczna

Obiekt przy ul Wrocławskiej 170 jest kompleksem kilku budynków. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych mieści się na parterze budynku „A”. Przed obiektem i w jego bliskim otoczeniu znajduje się bezpłatny parking, bez wyraźnie wydzielonych miejsc dla osób o szczególnych potrzebach. Parking jest zwykle mocno zatłoczony i znalezienie wolnego miejsca może być utrudnione. Na parkingu znajduje się tablica z nazwami instytucji występującymi w obiekcie.

Z parkingu do budynku „A” dostać się można wyłożonym płytami chodnikiem. Do budynku wchodzi się po 2 schodkach, lub po pochylni zaopatrzonej w relingi. Otwarcie drzwi budynku może sprawiać trudność osobom na wózkach. Do pomocy jest portier, który obserwuje wejście. Portiera można także wezwać dzwonkiem umieszczonym z lewej strony drzwi na wysokości ok 1,2 m. Po opowiedzeniu się, portier zwalnia blokadę kolejnych drzwi, wskazuje dalszą drogę, lub osobie o szczególnych potrzebach pomoże dojść do sekretariatu Inspektoratu. Aby dojść do drzwi Inspektoratu, należy przejść przez hol, a w nim pokonać w dół jeden niewysoki schodek. Dla osoby na wózku, przygotowano wygodny zjazd, ulokowany po prawej stronie holu. Schodek oznakowany jest kontrastową żółto czarną taśmą. Drzwi wejściowe siedziby Inspektoratu posiadają mechanizm samozamykający, który może sprawić trudność osobie na wózku. W tym wypadku również należy poprosić o pomoc portiera.

Nie ma przeciwwskazań wstępu wraz psem asystującym.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza migowego. Szczegóły zamówienia usługi przedstawiono w zakładce USŁUGA DLA OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ